POLITYKA PRYWATNOŚCI


§ 1.
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest JU SP. Z O.O., z siedzibą w Rybniku, ul. Raciborska 35a, 44 – 200, NIP: 642-31-57-605 KRS: 0000387210, REGON: 241904321, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.
 2. JU SP. Z O.O. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Stanowisko to pełni Gniewosz Marciniak, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: iod@juagencja.pl Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez JU SP. Z O.O. danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
 3. JU SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe w celach technicznych (tj. w celu administrowania serwisem) oraz w celach marketingowych, w tym przedstawieniu oferty oraz wysyłania newsletter’a z informacjami o nowościach, promocjach i rabatach w wypadku wyrażenia stosownych zgód.
 4. JU sp. z o.o. wysyła informacje handlowe do użytkowników wyłącznie w wypadku wyrażenia przez użytkownika stosownych zgód na taką komunikację. Podstawą wysyłania informacji handlowych są wówczas:
  • zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 a RODO),
  • zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 10 ust. 1 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z 18 lipca 2004 r. Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)
  • zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego (art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 5. JU SP. Z O.O. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych prawa.
 6. JU SP. Z O.O. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. JU SP. Z O.O. udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód.
 7. W wypadku przetwarzania w celach marketingowych dane są przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem.
 8. Osoba, których dane są przetwarzane posiada:
  • Prawo dostępu do treści swoich danych – tzn. może uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli tak to może: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską. Ponadto osoba, których dane są przetwarzane może uzyskać kopie swoich danych osobowych.
  • Prawo sprostowania danych – tzn. może żądać sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia.
  • Prawdo do usunięcia danych – tzn. może żądać od JU SP. Z O.O. usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO
  • Prawo ograniczenia przetwarzania - tzn. może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. W przypadku zgłoszenia żądania, do czasu jego rozpatrzenia JU SP. Z O.O. będzie mógł uniemożliwić korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
  • Prawo do przenoszenia danych – tzn. że może otrzymać swoje dane osobowe, które sama dostarczyła, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Może również żądać, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi. Realizacja żądania zostanie zrealizowana, gdy technicznie będą takie możliwości.
  • Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – tzn. że może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzanie oparte jest o prawnie uzasadniony interes.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przekazywania materiałów marketingowych oraz informacji handlowych.
 10. Dane użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 RODO.

§ 2.
POLITYKA COOKIES

 1. JU SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku ulicy Raciborskiej 35a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000387210, o kapitale zakładowym w wysokości 61 950,00 PLN, NIP: 642-31-57-605, jako właściciel i administrator serwisu www.juagencja.pl (dalej: Serwis) oraz znajdujących się w nim podstron przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje zbierane w sposób automatyczny nie są wykorzystywane w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji rodzących zobowiązania po stronie Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. analizy sposobów, w jakich użytkownicy korzystają z usługi, wchodzą w interakcję z treścią i przeglądają reklamy. Autoryzowane strony trzecie mogą wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie do takich celów.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  2. „stałe” (persistent cookies). „przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. cookies firm zewnętrznych (Informacje dotyczące polityki cookies firm zewnętrznych dostępne są na witrynie danej firmy):
   • Google Analytics – administrator: Google Inc z siedzibą w USA
   • Adform – administrator: Adform ApS z siedzibą w Danii
   • Facebook.com – administrator: Facebook Inc z siedzibą w USA oraz Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań – możliwe jest stosowanie również plików cookies podmiotów i osób trzecich.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

§ 3.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

JU sp. z o.o.. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Masz pytania? Zadzwoń:

+48 534 962 423